Terms of use / Användarvillkor 2017-01-12T15:05:42+00:00

Användarvillkor

Genom att logga in i RuleMailer (“Tjänsten”) som erbjuds av Rule Communication (“RC”) godkänner du (“Kunden”) följande användarvillkor:

Tjänsten får inte användas för att skicka oönskade emails sk spam. Läs mer under Anti-Spam. Genom att godkänna Avtalsvillkoren samtycker ni som avtalspartner till att innevarande villkor reglerar förhållandet mellan er och RC.

Drift

Driften är ämnad för Tjänsten. RC ansvarar för att Tjänsten installeras och underhålles korrekt. Med underhåll menas backup av systemfiler, databasinformation samt att kringliggande mjukvara och hårdvara är optimerad för Tjänsten med Internetuppkoppling.
RC förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande begränsa eller inskränka tillgången till Tjänsten eller omfånget av de erbjudanden som ingår i Tjänsten, i de fall RC anser att en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till drift- och/eller säkerhetsmässiga omständigheter.

Avtalstid

Licensen löper enligt den avtalade licensperioden, räknat från det datum då Tjänsten är installerad och kan användas av kunden. Datumet finns angivet på första sidan. Sker ej uppsägningen senast tre månader innan avtalstidens utgång löper avtalet tillsvidare på årsbasis med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Uppsägningen skall göras skriftligen per brev. Kunden betalar sitt abonnemang årsvis i förskott, första gången i samband med godkännande av innevarande Avtalsvillkor och tecknande av Abonnemang.

Kundens ansvar

Kund skall skriftligen meddela RC vid ändring av faktureringsadress. Kund är själv ansvarig för den information kund gör tillgänglig på Internet. Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, innehållet på kundens hemsidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet. Kund är ansvarig för att hålla god IT-säkerhet.

RCs ansvar

RC ansvarar för driften av Tjänsten. RC åtar sig inget ansvar för obehörigas övervakning eller insamling av eller tillgång till Kundens trafik eller data. RC åtar sig inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som kan härledas till brister i Tjänsten.

Avstängning av abonnemang och otillbörlig användning

RC äger rätt att stänga av abonnemang om kunden trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. RC har rätt att omedelbart stänga av abonnemang utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar abonnemanget på otillbörligt sätt. Spridande av information som bryter mot svensk lagstiftning, som barnpornografi, förtal eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp, är exempel på otillbörligt användande.

Force majeure

RC är inte ansvarigt för olägenhet, skada eller förlust orsakad av omständighet utanför RCs kontroll.
Exempel på omständighet utanför RCs kontroll är – utan att utgöra en fullständig förteckning – arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet, eventuella strömavbrott, störningar hos ansvariga av webbhotell/server där RCs system ligger och förseningar p g a Internetanslutna nät etc.

Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras enligt svensk lag.

Ägande

RC innehar upphovsrätt för all hårdvara samt källkod för Tjänsten, kund äger sitt innehåll i Tjänsten. Går Kunden i konkurs eller får förhinder att betala fakturan, överförs innehållet i tjänsten till RC. Går RC i konkurs överförs Tjänsten till kund om inte andra åtgärder kan vidtas för att upprätthålla full funktionalitet för Tjänsten.